Algemene voorwaarden

Artikel 1.       Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: alle aanbiedingen van Zin in Woorden aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Zin in Woorden en de (rechts)persoon of (rechts)personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten.

Opdracht: de dienst of het product dat door de Zin in Woorden geleverd zal worden.

Zin in Woorden: opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of (rechts)personen waarmee Zin in Woorden de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarde van deze algemene voorwaarden.

Werk: een werk zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 Auteurswet dat door Zin in Woorden in opdracht van opdrachtgever tot stand is gekomen.

Annuleren: opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

Licentie: schriftelijke toestemming voor gebruik van een Werk door de Opdrachtgever.

 

Artikel 2.       Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Zin in Woorden en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor Zin in Woorden slechts bindend indien en voor zover deze door Zin in Woorden uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3.       Aanbod

Zin in Woorden doet een aanbod in de vorm van een mail.

Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop de Zin in Woorden het aanbod deed.

Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Zin in Woorden zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Een aanbod kan concrete concept- of creatieve voorstellen bevatten. Deze blijven eigendom van Zin in Woorden en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

De prijzen in het aanbod zijn exclusief btw.

 

Artikel 4.       Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk (bijvoorbeeld per mail) te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Zin in Woorden werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

Zin in Woorden houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Zin in Woorden onaanvaardbaar maken.

Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Zin in Woorden is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5.       Uitvoering van de opdracht

Zin in Woorden zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Zin in Woorden gebruikelijk werkt.

Zin in Woorden spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Zin in Woorden zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, maar niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet tijdig aan Zin in Woorden is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, dan heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen

Tenzij er sprake is van overmacht, zal Zin in Woorden in geval van onvoorziene omstandigheden aan haar zijde, waardoor zij niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voor een vervanger met vergelijkbare stijl zorgen. Indien verplaatsing van datum redelijkerwijs mogelijk is, dan kan Zin in Woorden ervoor kiezen om de uitvoering van de opdracht op een andere dan de overgekomen datum uit te voeren, ook al wordt de overeengekomen opleveringsdatum hierdoor niet gehaald.

 

Artikel 6.       Tussentijdse wijziging van de opdracht

Er is sprake van een aanvullende opdracht wanneer een opdracht na het aanvaarden van de opdracht gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor Zin in Woorden met zich brengt. Voor deze aanvullende opdracht zal een apart aanbod worden gedaan. Veranderingen die in een al verstrekte opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Zin in Woorden wordt overschreden. Zin in Woorden is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 7.       Oplevering

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Zin in Woorden opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Zin in Woorden pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn.

 

Artikel 8.       Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Zin in Woorden gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

Indien aannemelijk is dat Zin in Woorden hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan zal Zin in Woorden dit doorberekenen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 9.       Betalingsvoorwaarden

Zin in Woorden zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan,

Indien de Zin in Woorden het verschuldigde bedrag niet binnen de in 9.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, dan stuurt zij aan opdrachtgever een herinneringsmail. Als opdrachtgever aan deze herinnering geen gehoor geeft, dan stuurt Zin in Woorden een tweede herinneringsmail. Indien Opdrachtgever ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, dan verstuurt Zin in Woorden een aanmaning naar opdrachtgever. Wanneer ook hier geen gehoor aan wordt gegeven, is Opdrachtgever een bedrag van 50 euro excl. btw per dag aan Zin in Woorden verschuldigd totdat Zin in Woorden de vordering en de verschuldigde boete heeft ontvangen.

Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is de Zin in Woorden gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

 

Artikel 10.     Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, dan kan Zin in Woorden nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Zin in Woorden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Zin in Woorden gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Opschorting, dan wel annulering van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 11.     Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het werk schriftelijk te worden voorgelegd aan Zin in Woorden. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12.     Auteursrecht

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van Zin in Woorden, indien niet anders overeengekomen.

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Zin in Woorden.

Zin in Woorden houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, maar niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.                                   

Opdrachtgever is gerechtigd het werk te verveelvoudigen. Het auteursrecht van een vereenvoudigd werk komt direct na de vereenvoudiging toe aan Zin in Woorden.

Opdrachtgever is gerechtigd om het werk voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken.

Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Zin in Woorden, waaronder de verplichting tot naamsvermelding zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zin in Woorden.

Elk gebruik van een werk van Zin in Woorden dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Zin in Woorden.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Zin in Woorden, rekent Zin in Woorden, ter vergoeding van de geleden schade, driemaal de voor een dergelijk geval gebruikelijke licentievergoeding.

 

Artikel 13.     Aansprakelijkheid

Zin in Woorden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zin in Woorden is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

Zin in Woorden is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Zin in Woorden of diens vertegenwoordigers.

Zin in Woorden is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van werken die Zin in Woorden aan opdrachtgever geleverd heeft.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 14.     Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Zin in Woorden voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij door Zin in Woorden sprake is van opzet of grove schuld. Kortom, indien Zin in Woorden tijdens een vlogopname de privacy van iemand schendt, dan kan de eventueel daaruit voortvloeiende schade met succes op de opdrachtgever worden verhaald. Indien Zin in Woorden op grond van het voorgaande door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Zin in Woorden zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zin in Woorden, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle daardoor ontstane kosten en schade aan de zijde van Zin in Woorden en derden, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 15.     Geheimhouding

Behoudens voor zover op grond van de wet vereist, is het partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van deze overeenkomst en na beëindiging daarvan, enige niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij en/of met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, openbaar te maken of anderszins ter beschikking stellen aan derden. De vorige volzin laat onverlet de mogelijkheid om bepaalde niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij te verstrekken in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook.

 

Artikel 16.     Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Zin in Woorden houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Zin in Woorden aan Opdrachtgever medegedeeld.

Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, dan kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst tegen deze datum beëindigen.

 

Artikel 17.     Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zin in Woorden partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Zin in Woorden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Zin in Woorden het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18.     Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

© Zin in Woorden

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...
We Are Here For You

We care about your experience. Fill in your details and we’ll contact you shortly.